Naši projekti

Pogledajte studije raznih projekata koje smo realizirali

Omiš uređenje luke otvorene za javni promet

 • Naziv projekta

  Omiš - uređenje luke otvorene za javni promet

 • Detalji projekta

  Lučka Uprava Splitsko-dalmatinske županije

 • Trajanje izgradnje

  Početak građenja: rujan 2021.
  Završetak građenja: -

 • Lokacija

  Omiš

Opis projekta

Sastoji se od slijedećih građevinskih zahvata:

 • Nova obalna linija A
 • Nova obalna linija B
 • Sanacija postojećeg gata
 • Produženje postojećeg gata (obalna linija C)
 • Građevina se u morskom dijelu sastoji od dograđenih dijelova, kao što su nova obalna linija A, obalna linija B, produženje postojećeg gata (obalna linija C) i obalne linije D.

Tlocrtna površina ovako novonastale građevine u morskom dijelu iznosi 7435 m2. Namjena predmetne građevine je luka otvorena za javni promet, sa realizacijom javne šetnice - Rive. Dionice nove privezne obale, po karakteru priveza, mogu se podijeliti na dionice:

 • Stalnog priveza – zaštićena (sjeverozapadna) strana obalne linije C (produženje postojećeg gata), zaštićena (sjeverozapadna) strana postojećeg gata, obalna linija D;
 • Povremenog priveza – obalna linija A, izložena (jugozapadna) strana postojećeg gata. Zaobalni plato koji se formira u zaleđu nove obalne linije isključivo je u funkciji javnog korištenja kao šetnica – Riva.

Sveukupni zahvat podrazumijeva:

 • Podmorski konstrukt iskop u količini od 52.000,0
 • Izrada podmorskog nasipa u količini od 83.000,0 0m3
 • Ugradnja betonskog izrađenog čelika i čeličnih cijevi pilota u ukupnoj težini od 1.200,00 tona
 • Ugradnja podmorskog i nadmorskog betona u količini od 9.100,00m3
 • Bušenje i izrada AB pilota promjera fi1500(16kom) i fi1200(129kom), uključujući i pilotsku stijenu, ukupne duljine pilota od 2.880,00m1.
 • Opločenje nove obale kamenim obložnicama ukupne površine 6.700,00m2
 • Izrada i ugradnja predgotovljenih AB elemenata, ukupne količine 761kom elementa, tj. 2.450,00m3 betona
 • Obalna linija A je obimom zahvata najzahtjevnija linija, uključujući izradu 98kom AB bušenih pilota fi 1200m, sveukupne duljine 1.975,60m.
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved